Lid worden
Contacteer ons
Calendar
Zondag, 05 december 2021 08:26

Statuten

Rate this item
(0 votes)

AM/ 09 11 2002
Definitieve statuten
Aanvaard op 27 02 03 - gewijzigd op 11 03 2018
Bekendmaking van de UECT in het PB van 26 juli 2003 onder nr. 2258

 

NAAM, DOELSTELLINGEN EN ZETEL

 

 

Artikel 1

Naam en samenstelling :

1.1       De non-profitorganisatie "Europese Fietsoerisme-Unie", met als officieel erkend acroniem UECT, is opgericht op 9 november 2002 en verenigt verenigingen die zich ten doel stellen het fietstoerisme in Europa te beoefenen.

1.2       De Europese Fietsoerisme-Unie bestaat uit groepen verenigingen of federaties die zich bezighouden met fietstoerisme. Eén federatie per land.

1.3       Fietstoerisme is een vrijetijds- en buitensportactiviteit, zowel toeristisch als cultureel. Het maakt gebruik van de fiets, aangedreven door spierkracht of-en het gebruik van een elektrisch ondersteunde fiets (VAE) goedgekeurd als een fiets.

 

Artikel 2

Doelstellingen

 

Het doel van de UECT is:

2.1       De praktijk van het fietstoerisme in al zijn vormen in Europa sturen, organiseren, ontwikkelen, bevorderen en verdedigen.

2.2       Aanmoedigen van fietsreizen tussen landen.

2.3       De Europese fietstoerismeverenigingen vertegenwoordigen en in die hoedanigheid deelnemen aan de activiteiten van Europese sport-, toeristische en culturele organisaties.

           Alle inspanningen voor wederzijds begrip tussen de volkeren ondersteunen.

2.5       De oprichting van zuivere fietstoerismefederaties aan te moedigen in de verschillende Europese landen die deze nog niet hebben.

2.6       De gezondheidsvoordelen van fietstoerisme aantonen.

2.7       Om de Internationale Fietstoerisme Unie op te richten.

2.8       Op nuttige wijze interveniëren bij regelgeving en telkens wanneer veiligheidskwesties aan de orde worden gesteld.

2.9       Individueel en cultureel toerisme ontwikkelen, anders dan massatoerisme, en het behoud van het erfgoed en het respect voor de mensen die er wonen garanderen.

2.10      Bijdragen tot de bescherming van landschappen, toeristische plaatsen, natuur en milieu en tot de ontwikkeling van duurzaam toerisme.

2.11      Nauwe samenwerking nastreven met andere organisaties die zich bezighouden met wandelen, natuur, toerisme, milieu en cultuur.

2.12      Het nastreven van de doelstellingen van algemeen belang van een vereniging die als van algemeen nut is erkend.

2.13      Het uitvoeren van acties ter voorkoming van dopinggebruik.

2.14      De financiële middelen van de Europese Fietsoerisme-Unie uitsluitend aan te wenden voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de onderhavige statuten.

 

Artikel 3

Looptijd: de looptijd is onbeperkt.

 

Artikel 4

Hoofdkantoor

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 12, rue Louis Bertrand 94207 Ivry Sur Seine Cedex, Frankrijk.

De zetel kan worden verplaatst bij besluit van de Algemene Vergadering, genomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.


Artikel 5
5.1       Het lidmaatschap van UECT staat open voor groeperingen van verenigingen of federaties die de doelstellingen van deze statuten nastreven en die hun zetel in Europa hebben.

5.2       Prioriteit voor lidmaatschap wordt gegeven aan federaties die zich uitsluitend bezighouden met fietstoerisme.

5.3       Federaties of gemengde verenigingen met een afdeling fietstoerisme kunnen lid worden, indien er in hun land geen federatie voor fietstoerisme bestaat.

5.4       Voor het lidmaatschap overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 is een voorafgaande schriftelijke aanvraag vereist. De Algemene Vergadering beslist over dit verzoek na onderzoek door het Uitvoerend Comité.

5.5       Het lidmaatschap van de UECT vervalt:

- Bij de juridische ontbinding van de ledenstructuur.

- De aan de voorzitter voor te leggen verklaring van terugtrekking kan slechts gelden voor het einde van het kalenderjaar.

- Bovendien moet het uiterlijk 30 dagen vóór de jaarlijkse algemene vergadering in het bezit zijn van de voorzitter
- Door uitsluiting uitgesproken onder de voorwaarden voorzien in het huishoudelijk reglement wegens niet-betaling van de bijdragen of elke ernstige reden zoals het niet respecteren van de doelstellingen van de UECT. Tot royement wordt besloten door de Algemene Vergadering.

 

Artikel 6

Toegelaten leden dragen bij tot de werking van de UECT door de betaling van een bijdrage, waarvan het bedrag en de betalingsvoorwaarden door de algemene vergadering voor het volgende begrotingsjaar worden vastgesteld.

 

Artikel 7

Middelen van actie

De actiemiddelen van de UECT omvatten :

7.1       Verificatie of de leden van de aangesloten organisatie een specifieke verzekering hebben voor fietstoerisme in alle landen.

7.2       Het opstellen van een Europese kalender van evenementen met een nationaal label, georganiseerd door de aangesloten structuren, waarbij gekozen wordt voor de evenementen die het meest representatief zijn voor het fietstoerisme, omdat dit overeenstemt met de ethiek van de door UECT vertegenwoordigde beweging.

7.3       Uitgeven van tijdschriften, officiële bulletins, promotiemateriaal.

7.4       Bestrijding van criminaliteit in het wegverkeer, verdediging van of bijstand aan slachtoffers van criminaliteit in het wegverkeer.

7.5       De verdediging van het recht om fietstochten en evenementen te organiseren bij de overheid en de bestuurlijke instanties.

7.6       De organisatie van bijeenkomsten op het gebied van fietstoerisme in Europa

7.7       De goedkeuring van inwijdings-, toer-, uithoudings- en reisbrevetten (in een of meer landen) waarvoor een structuur lid is van de UECT.

7.8       De toekenning van prijzen, afhankelijk van de financiële middelen waarover de UECT beschikt.

7.9       De ontwikkeling van technische en educatieve programma's om de leden van de aangesloten organisaties kennis te laten maken met het fietstoerisme en om de managers van de aangesloten organisaties op te leiden en voor te lichten.

 

Artikel 8

De statuten van de structuren die lid zijn van de UECT moeten erin voorzien:

8.1       Dat de ledenstructuur wordt beheerd door een stuurgroep, waarvan de samenstelling jaarlijks aan de UECT zal worden meegedeeld.

8.2       Dat elke wijziging van de statuten verenigbaar moet zijn met de statuten van de UECT en dat de handhaving van een ledenstructuur pas effectief zal zijn nadat een voorstel is ingediend bij het Uitvoerend Comité van de UECT.

 

 

DE ALGEMENE VERGADERING

 

 

Artikel 9

9.1       De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Alle federale bevoegdheden, ook die van het Directiecomité, vloeien hieruit voort.

9.2     De Algemene Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bij de UECT aangesloten ledenstructuren. Elke federatie vaardigt 2 vertegenwoordigers af en kan 2 plaatsvervangers aanwijzen die zetelen in geval van afwezigheid van de vertegenwoordigers hun plaats bekleden.

9.3       De vertegenwoordigers van de aangesloten ledenstructuren moeten lid zijn van de genoemde structuren en worden gedurende hun ambtstermijn rechtstreeks door de aangesloten structuren benoemd onder de in het huishoudelijk reglement bepaalde voorwaarden.

9.4       Stemmen per post of bij volmacht is niet toegestaan.

9.5       Alle leden van de UECT-structuren mogen de algemene vergadering bijwonen. Alleen de vertegenwoordigers van de bij de UECT aangesloten structuren hebben stemrecht.

9.6       Het wordt goedgekeurd dat voor de aanvaarding van een besluit in de volgende twee colleges een tweederde meerderheid is vereist:

- College van vertegenwoordigers : 1 stem per structuur.

- College van federaties: elke federatie heeft één stem per 1000 licentieleden, verdeeld over de twee vertegenwoordigers van die federatie. Indien de federatie minder dan 1000 leden telt, heeft zij slechts één stem.

9.7       De titel van oprichtende structuren kan worden verkregen tot en met 31 december 2003. De oprichtende structuren hebben een zetel in de raad van bestuur van de UECT en genieten rechten die in het huishoudelijk.

 

Artikel 10

De constituerende algemene vergadering heeft tot taak :

10.1      Verkiezing van het Directiecomité.

10.2      Verkiezing van de voorzitter.

10.3      Stemming over de begroting.

10.4      De vaststelling van lidmaatschapsgelden voor ledenstructuren.

10.5      De benoeming van de boekhoudkundige controleurs.

10.6      Vaststelling van plaats en datum van de volgende Algemene Vergadering.

10.7      Goedkeuring van het reglement van orde.

 

Artikel 11
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de UECT. Die komt eenmaal per jaar bijeen op een door het Uitvoerend Comité vastgestelde datum. Bovendien komt de raad van bestuur bijeen op verzoek van het directiecomité of van de meerderheid van de ledenstructuren van de vergadering, die tweederde van de stemmen vertegenwoordigen, en wel binnen 30 dagen nadat het verzoek is gedaan.

De agenda wordt vastgesteld door het Directiecomité.

 

De Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor:

11.1      De goedkeuring van het moreel verslag en het activiteitenverslag.

11.2      De goedkeuring van de jaarrekening.

11.3      De goedkeuring van het verslag van de boekhoudkundige controleurs voor het lopende jaar.

11.4      De benoeming van de boekhoudkundige controleurs voor het volgende jaar.

11.5      Het verlenen van kwijting aan het bestuur van de stuurgroep.

11.6      De verkiezing van het Directiecomité om de 4 jaar tijdens het Olympisch jaar.

11.7      De verkiezing van de president voor 4 jaar in het Olympisch jaar.

11.8      De stemming over de voorlopige begroting.

11.9      De vaststelling van lidmaatschapsgelden voor ledenstructuren.

11.10    De vijziging of aanpassing van de statuten.

11.11    De toelating van lid-structuren en ontneming van de status van lid-structuur.

11.12    De vaststelling van plaats en datum van de volgende Algemene Vergadering.

11.13    De vaststelling van de acties van de UECT voor het komende jaar.

11.14    De over de ontbinding van de UECT.

11.15    De verwerving, ruil en vervreemding van onroerende goederen.

 

De notulen van de algemene vergadering en de financiële verslagen worden elk jaar aan de ledenstructuren van de UECT meegedeeld.

 

De stemming in de algemene vergadering is geheim.

 

BESTUUR

 

Het Directiecomité :

Artikel 12

12.1      De UECT wordt bestuurd door een Directiecomité, dat alle bevoegdheden uitoefent die niet door deze statuten aan de algemene vergadering zijn toegekend.

12.2      Het Directiecomité beslist over en controleert de uitvoering van de begroting zoals die door de Algemene Vergadering is goedgekeurd.

12.3      Het Directiecomité bestaat uit ten minste zes leden, die door de algemene vergadering worden gekozen voor een periode van vier jaar, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement, waarin ook het maximumaantal leden van het Directiecomité is bepaald.

12.4      Ze kunnen herkozen worden. De ambtstermijn van het Uitvoerend Directiecomité verstrijkt in het Olympisch jaar.

 

Artikel 13

De Algemene Vergadering kan het mandaat van het Directiecomité vóór het verstrijken van de ambtstermijn beëindigen door middel van een stemming onder de hierna beschreven voorwaarden :

-       De Algemene Vergadering moet daartoe bijeengeroepen zijn op verzoek van tweederde van de uitgebrachte stemmen (overeenkomstig artikel 9.6),

-       Tweederde van de leden van de Algemene Vergadering moet aanwezig zijn (overeenkomstig artikel 9.6),

-       Over het ontslag van het Directiecomité moet worden gestemd met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en blanco stemmen (overeenkomstig artikel 9.6).

 

Wanneer het moreel verslag, het activiteitenverslag, het financieel verslag en de ontwerp-begroting door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, die ten minste twee derde van het aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigt, worden verworpen, leidt dit tot het ontslag van het directiecomité (overeenkomstig artikel 9.6).

 

Artikel 14

Het Uitvoerend Comité komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Het wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de UECT, en de bijeenroeping is verplicht wanneer twee derde van zijn leden daarom verzoekt. Het Uitvoerend Comité kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

De notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. .

 

Artikel 15

Het verkozen Uitvoerend Comité kiest uit zijn midden, bij geheime stemming, een voorzitter. Dit comité kiest, na bevestiging van de voorzitter door de algemene vergadering, uit zijn midden, bij geheime stemming, een uitvoerend comité van ten minste 3 en ten hoogste 9 leden, waaronder ten minste een gekozen voorzitter, een penningmeester, een secretaris.

 

 

De voorzitter van de Europese Fietsoerisme-Unie en de Raad :

 

 

Artike 16

16.1     Zodra de voorzitter door het Directiecomité is gekozen, bekrachtigt de Algemene Vergadering zijn verkiezing tot voorzitter van de Europese Fietsoerisme-Unie. Indien de Algemene Vergadering deze verkiezing niet bekrachtigt, moet het Directiecomité een andere Voorzitter kiezen, die op zijn beurt aan de Algemene Vergadering zal worden voorgedragen, totdat deze laatste deze verkiezing goedkeurt.

16.2      De ambtstermijn van de voorzitter eindigt met die van het Directiecomité.

 

Artikel 17

17.1     De voorzitter van de UECT zit de algemene vergaderingen, het Uitvoerend Comité en het Bureau voor. De voorzitter en de penningmeester of de secretaris geven toestemming voor de uitgaven. De voorzitter vertegenwoordigt de UECT bij alle handelingen in het burgerlijke leven en voor de rechtbanken.

17.2      De voorzitter heeft, na goedkeuring door het uitvoerend comité, de bevoegdheid om gerechtelijke procedures aan te spannen en in naam van de UECTeen rechtsvordering in te stellen, zowel als eiser als als verweerder.

17.3     De president kan sommige van zijn bevoegdheden delegeren. De vertegenwoordiging van de UECT in rechte kan bij afwezigheid van de voorzitter echter alleen worden waargenomen door een gemachtigde op grond van een door de voorzitter ondertekende bijzondere volmacht.

 

Artikel 18
18.1      Indien de functie ambt van voorzitter om welke reden dan ook vacant is, wordt de functie van voorzitter voorlopig waargenomen door de vice-voorzitter en, indien deze functie vacant is, door een door het comité van beheer gekozen lid van dit comité.
18.2      Meteen na de eerste vergadering na het ontstaan van de vacature kiest de Algemene Vergadering, zo nodig na aanvulling van het Directiecomité, een nieuwe voorzitter voor de resterende duur van de ambtstermijn van zijn voorganger.

 

Artikel 19

Het bureaucomité voert de besluiten van het uitvoerend comité uit en vertegenwoordigt, in overleg met het uitvoerend comité, de UECT in bepaalde organen.

Het mandaat van dit comité eindigt tegelijk met dat van het Directiecomité.

 

Artikel 20

Het directiecomité stelt de comités in, waarvan de samenstelling en de werkterreinen in het reglement van orde worden omschreven. Een lid van het UECT Directiecomité moet deel uitmaken van elk van de comités en op elke vergadering aanwezig zijn.

 

Artikel 21

De officiële talen van de beraadslagingen zijn Frans en Engels.

 

JAARLIJKSE MIDDELEN

 

 

Artikel 22

De jaarlijkse middelen van de UECT omvatten:

22.1      Contributies en bijdragen van zijn leden.

22.2      De opbrengsten van de evenementen.

22.3      De inkomsten uit zijn bezittingen.

22.4      De subsidies.

22.5      De opbrengsten van schenkingen die in de loop van het begrotingsjaar mogen worden gebruikt.

22.6      De opbrengsten van vergoedingen voor verleende diensten.

22.7      De opbrengsten van openbare en particuliere partnerschappen.

 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING

 

 

Artikel 23

De statuten kunnen door de Algemene Vergadering worden gewijzigd..

De uitnodiging, vergezeld van een agenda met de wijzigingsvoorstellen, wordt ten minste vijfenveertig dagen vóór de datum van de assembleevergadering door de voorzitter aan de bij de UECT aangesloten structuren toegezonden.

 

Artikel 24

Tot ontbinding van de UECT kan alleen worden besloten in een buitengewone algemene vergadering die door de voorzitter bijeengeroepen wordt op basis van een agenda met opgave van redenen, ten minste een maand van tevoren, na een stemming van ten minste tweederde van de actieve leden (overeenkomstig punt 9.6).

 

Artikel 25

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering een of meer commissarissen voor de vereffening van het vermogen van de UECT. Zij wijst de netto-activa toe aan een door de Raad van Europa voorgestelde federatie waarvan de activiteiten overeenstemmen met de statutaire doelstellingen van de UECT

 

Article 26

De beraadslagingen van de algemene vergadering over de wijziging van de statuten, de ontbinding van de UECT en de vereffening van zijn activa worden onverwijld toegezonden aan de bevoegde autoriteiten van het land van het hoofdkantoor van de UECT. Zij worden pas van kracht na goedkeuring door deze autoriteiten.

 

Artikel 27

Alle punten die niet in deze statuten zijn geregeld, worden geregeld in het huishoudelijk reglement dat door het Uitvoerend Comité wordt opgesteld en vervolgens aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd.

 

Artikel 28
De huidige statuten zijn op 09 november 2002 in Ivry sur Seine door de oprichtende algemene vergadering aangenomen.

Voorzitter van de UECT 2002
Jean-Paul LAMONNIER

Secretaris Generaal 2002
Maurice BUERMANS

Penningmeester 2002
Ladislau FERREIRA

Voorzitter van de FBC 2002
Andre PRUD’HOMME

Voorzitter van de FFCT 2002
Dominique LAMOULLER

Voorzitter van de FPCUB 2002
Jose Manuel CAETANO

     
De huidige statuten zijn gewijzigd door de Algemene Vergadering van 11 maart 2018 in Lissabon.
     

Voorzitter van de UECT 2018
Patrice GODART

Secretaris Generaal 2018
Alina KOSON - CLEMENT

Penningmeester 2018
Bernard TONON

Read 6605 times Last modified on Dinsdag, 12 maart 2024 14:56
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Semaine Européenne