Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz

Europejski Związek Turystyki Rowerowej (UECT)
XVIII Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej
Vila Pouca de Aguiar (Portugalia) od 29 czerwca do 6 lipca 2024 r.
EUROPEJSKI ZWIĄZEK TURYSTYKI ROWEROWEJ  UECT

zaprasza do udziału w 

XVIII EUROPEJSKIM TYGODNIU TURYSTYKI ROWEROWEJ (SE)

VILA POUCA DE AGUIAR (Portugalia) - od 1 do 8 lipca 2024 r.

www.uect.org

Informacje o formularzu rejestracyjnym

Termin rejestracji i płatności upływa 2 czerwca 2024 r.

Na naszej stronie internetowej wwwuect.org >>> Tydzień Europejski >>> Vila Pouca de Aguiar 2024, znajdą Państwo praktyczne i ogólne informacje o organizacji.

Jak wypełnić Kartę Zgłoszeniową? Poniżej kilka wskazówek.

W celu ułatwienia zgłoszenia uczestnictwa w Tygodniu Europejskim (SE), UECT opracowało i wprowadziło elektroniczną Kartę Zgłoszeniową. Należy wypełnić ją zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Kartę Zgłoszeniową do organizatora SE należy dokładnie ją wypełnić i kliknąć na końcu karty w przycisk „ZATWIERDŹ”.

 1. Kto może uczestniczyć w SE ?: Każda osoba uprawiająca turystykę i osoby towarzyszące mogą zarejestrować się w SE. Osoba ta może, ale nie musi być członiem PTTK/UECT. Elektroniczna Karta Zgłoszeniowa pozwala na zgłoszenie jednego lub wielu uczestników indywidualnych, jednej pary osób lub dwóch lub jednej rodziny z dziećmi. W przypadku więcej niż dwóch par, kilku rodzin lub więcej niż 5 osób, aby skorzystać z oferowanych stawek, należy złożyć osobne Karty Zgłoszeniowe.

W pierwszej kolejności następuje rejestracja Administratora Dossier Zgłoszeniowego, czyli uczestnika odpowiedzialnego za zgłoszenie siebie oraz ewentualnych innych osób w ramach jednego zgłoszenia. Administrator Dossier Zgłoszeniowego zarządza danymi uczestników, jest też jedyną osobą w ramach jedngo Dossier, z którą organizator SE 2024 będzie się komunikował przekazując wszelkie n iezbędne informacje.

 1. Metody płatności:
  1. Karta kredytowa / debetowa:-
  2. po dokonaniu płatności przy pomocą karty kredytowej / debetowej (zabezpieczoną poprzez wprowadzenie kodu 3D Secure przesłanego przez bank SMS-em lub pocztą) na konto bankowe UECT, Administrator Dossier otrzyma e-mail z ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia, zawierający numer Dossier Zgłoszeniowego, jak również plik PDF ze szczegółami zgłoszenia. Potwierdzenie rejestracji musi zostać wydrukowane w celu przedstawienia go na samym początku SE 2024.
  3. jest to rekomendowana metoda płatności ze względu na jej prostotę, szybkość realizacji płatności oraz bezpieczeństwo płatności.
  4. Przelew bankowy:
   1. W ciągu godziny od dokonania rejestracji elektronicznej, na adres e-mail podany przez Administraora Dossier Zgłoszeniowego zostaną wysłane wstępne informacje z numerem identyfikacyjnym Dossier Zgłoszeniowego oraz plik PDF ze szczegółami rejestracji i kwotą do zapłaty. W tytule przelewu należy wpisać numer Dossier Zgłoszeniowego przesłany w e-mailu.
   2. Po wpłynięciu przelewu (który należy dokonać w ciągu maksymalnie 10 dni po rozpoczęciu od rejestracji, w przeciwnym po tym okresie Twoja rejestracja wygaśnie) na konto bankowe UECT, Administrator Dossier Zgłoszeniowego otrzyma e-mail z ostatecznym potwierdzeniem rejestracji, zawierający numer identyfikacyjny Dossier Zgłoszeniowego. Prosimy o wydrukowanie tego ostatecznego potwierdzenia w celu okazania go organizatorowi na rozpoczęciu SE 2024.
  5. Legitymacja członkowska PTTK: Uczestnicy SE korzystający z taryf ulgowych przysługujących członkom PTTK zobowiązani są do przedstawienia aktualnej legitymacji członkowskiej PTTK, jak również ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia na SE 2024 w recepcji SE 2024 w Plasencia. W przypadku braku legitymacji kwota zgłoszenia zostanie przeliczona i ulegnie podwyższeniu zgodnie z rzeczywistym statusem uczestnika. Patrz: tabela opłat poniżej.
  6. Ubezpieczenie : Wszyscy uczestnicy Tygodnia Europejskiego należący lub nienależący do PTTK zobowiązani są do wykupienia na rok 2024 indywidualnego lub rodzinnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ważnego w kraju organizującym Tydzień Europejski, jak również ewentualnie ubezpieczenia repatriacji u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Wszyscy uczestnicy są także zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o zawarciu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na rok 2024 (wraz z kopią przetłumaczoną na język francuski) podczas rejestracji na recepcji Europejskiego Tygodnia 2024. 2024 w biurze UECT. Brak zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej skutkować będzie wykluczeniem z uczestnictwa w Tygodniu Europejskim bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
  7. Maile: Z niezależnych od nas przyczyn, wiadomości e-mail wysyłane pod adresy w domenach @gmail. i @hotmail. , mogą trafić do folderu SPAM. Prosimy o dokładne sprawdzenie odpowiednich folderów.

Aby upewnić się, że nasze e-maile wysyłane z info@uect.org nie są automatycznie usuwane przez dostawcę usług internetowych, ale mogą być przeglądane w skrzynce odbiorczej, a nie na liście spamu / niechcianych, zachęcamy do umieszczenia info@uect.org albo w ulubionych, albo w module "zatwierdzony nadawca" lub w module "nigdy nie blokuj nadawcy".

 1. Zmiany w Karcie Zgłoszenia : Aby dokonać zmian w Karcie Zgłoszenia po jej wysłaniu, należy zwrócić się do organizatora w formie pisemnej na adres mail info@uect.org podając koniecznie numer Dossier Zgłoszeniowego.
 2. Anulowanie zgłoszenia:
  1. Przez uczestnika:Wniosek o anulowanie z powodu siły wyższej, należycie uzasadniony i przesłany wyłącznie pocztą elektroniczną na adres info@uect.org  zostanie przyjęty do dnia 2 czerwca 2024 r. - daty zamknięcia rejestracji - w celu uzyskania pełnego zwrotu opłat rejestracyjnych + camping - wyżywienie - wycieczki - sprzęt odnotowany w formularzu rejestracyjnym.

                   Organizatorzy SE ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ocenę, czy wystąpił przypadek siły wyższej.

                  W przypadku anulowania rejestracji po 2 czerwca 2024 r. opłaty rejestracyjne + opłaty za biwakowanie - wyżywienie - wycieczki - sprzęt zarejestrowane w formularzu rejestracyjnym zostaną w całości zatrzymane przez organizatorów.

                 Przez UECT: W przypadku odwołania SE 2024 z powodu siły wyższej (zgodnie z art. 1218 francuskiego kodeksu cywilnego), np. pandemia, zamknięcie granic, kryzys gospodarczy, decyzja o wykonalności lub niewykonalności SE 2024.

Ewentualne odwołanie SE 2024 skutkowałoby pełnym zwrotem uczestnikowi opłaty rejestracyjnej i wybranych oraz opłaconych świadczeń (posiłki, wycieczki, odzież kolarska), zapisanych w formularzu rejestracyjnym.

Zwrot wszystkich wniesionych opłat nastąpi w ciągu dwóch miesięcy maksymalnie, licząc od ostatniego dnia SE 2024.

W przypadku rozwoju pandemii UECT nie może odpowiadać za zwrot opłat rejestracyjnych i wykupionych świadczeń (posiłki, wycieczki, odzież kolarska), dokonanych w momencie rejestracji uczestnika, jeśli uczestnik nie wypełni obowiązków sanitarno-epidemicznych takich jak:

-     obowiązkowe szczepienia podczas podróży do kraju organizatora SE 2024 i przemieszczania się po tym kraju.

-     przedstawienie w granicznym posterunku kontroli cyfrowego certyfikatu COVID UE wydanego przez właściwy organ kraju uczestnika.

W przypadku obowiązkowej kwarantanny uczestnika w miejscu, w którym odbędzie się SE 2024 lub po powrocie do kraju pochodzenia, UECT nie może być pociągnięte do odpowiedzialności i nie przyzna żadnej rekompensaty finansowej.

 1. Reklamacje: od 7 lipca 2024 r. mają Państwo czternaście dni na skorzystanie z prawa do złożenia reklamacji, uzasadniając powód i wymieniając poniesione szkody. Reklamacje należy kierować wyłącznie e-mailem na adres info@uect.org.
 2. Odpowiedzialność: UECT i lokalni organizatorzy nie przyjmują żadnych zobowiązań do zachowania lub ochrony własności i nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie rowerów i akcesoriów uczestników, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.
 3. Stawki 2024: Poniżej znajduje się Tabela opłat za zgłoszenie na SE 2024. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji poprzez wysłanie Dossier Zgłoszeniowego i wniosą stosowne opłaty do dnia 19 maja 2024 r. skorzystają z preferencyjnych stawek wymienionych w poniższej tabeli. Po 19 maja 2024 r. stawki wzrosną o 10 € od osoby.

 

  Statut uczestnika

  Członek PTTK/UECT

  Osoby spoza PTTK/UECT

  Uczestnik

  38 €

  55 €

  Współmałżonek uczestnika

  18 €

  38 €

  Dziecko / młodzież do 18 roku życia

  10 €

  10 €

 

Informacje dodatkowe:

 1. Organizatorzy przypominają, że kempingi UECT przeznaczone dla uczestników SE 2024 mają charakter tymczasowy i jako takie nie mogą oferować usług zakwaterowania i komfortu na tym samym poziomie, co komercyjne kempingi prywatne. Po upływie daty zamknięcia rejestracyjnym, twój numer kwatery zostanie wysłany do Ciebie drogą elektroniczną przed przyjazdem.
 2. Dostęp do różnych federalnych pól kempingowych UECT nie będzie możliwy ani zaakceptowany do piątku 28 czerwca 2024 r. do godziny 14:00.
 3. Kemping / elektryczność: Federalny kemping UECT zostanie w mieście podzielony na 4 strefy strefy w zależności od przypadku :
  1.  4 strefy kamper i przyczep kempingowych : kompleks sportowy do piłki nożnej (trawa) - zacieniony parking basen miejski (portugalska kostka brukowa) - boisko Marcahado przy basenie (trawa) o łącznej pojemności 300 miejsc dla i 240 połączenia elektryczne 6/8 amperów.
  2. 1 strefy namiotowych : szkoła podstawowa w pobliżu basenu (trawa i glina) o łącznej pojemności 54 miejsc i 22 połączenia elektryczne 6/8 amperów.

Biorąc pod uwagę ograniczenia logistyczne, nie będzie możliwe połączenie - mieszkać razem :

 • samochody kempingowe – przyczepy kempingowe z przyłączami elektrycznymi oraz samochody kempingowe – przyczepy kempingowe bez przyłączy elektrycznych.
 • samochody kempingowe – przyczepy kempingowe z namiotami, gdyż strefy nie jest dostępny dla kamperów/przyczep kempingowych

    Federalne usługi kempingowe UECT Pakiet 8 noclegów

  Pakiet(y) - na osobę pobyt na kempingu, dorośli

  28 €

  Miejsce na samochód kempingowy (kamper)

  35 €

  Przyczepa kempingowa + samochód

  35 €

  Stanowisko z namiotem

  od 15 € do 30 €

  Przyłącze elektryczne

  40 €

 1. Grupy osób zrzeszonych w klubach lub uczestników indywidualnych stacjonujących na kempingu federalnym UECT : Uczestnicy życzący sobie mieć przydzielone sąsiadujące ze sobą miejsca proszeni są o zgłoszenie tej prośby drogą elektroniczną w terminie do 15 maja 2024 r. na adres info@uect.org, wraz z podaniem numerów Dossier Zgłoszeniowego wszystkich zainteresowanych osób. Organizator postara się w miarę możliwości spełnić prośbę uczestników w miarę swoich możliwości i uwzględniając wymogi logistyczne opisane w ust. 3. Przy składaniu wniosku o zgrupowanie prosimy o wzięcie pod uwagę ograniczeń wynikających z podziału kempingu na obszary z dostępem do prądu i bez
 2. Odbiór pakietów uczestnictwa odbywać się będzie w Pavilhão Desportivo Dr. Gomes da Costa - Av. Dr. Carlos Alberto de Sousa - Vila Pouca de Aguiar - https://maps.app.goo.gl/F4Enh85q5k2nCgucA w następujących terminach:
 3. w piątek, 28 czerwca 2024 r. w godzinach 14:00 - 19:00.
 4. w sobotę, 29 czerwca r. w godzinach 9:00 - 19:00
 5. Aby uzyskać wszystkie informacje dotyczące
  1. plik rejestracyjny i kempingowy: info@uect.org (odpowiedź w języku francuskim/angielskim)
  2. o organizacji w Vila Pouca de Aguiar : sect24@fpciclismo.pt (odpowiedź w języku francuskim/angielskim/ Portugalski)

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszenia są niezbędne do prawidłowego zgłoszenia uczestników do udziału w Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej.

Administratorami danych osobowych są: Europejski Związek Turystyki Rowerowej (UECT) oraz Portugalska Federacja Kolarska (FPC) tylko dla nazwisk, adresu e-mail, telefonu

Każda zapisana osoba ma prawo dostępu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz usunięcia informacji jej dotyczących. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować sie z Administratorem danych pisząc na adres info@uect.org.           

 


Mam już dossier zgłoszeniowe.

Zapomniałeś hasła?


Przejdź do swojego dossier zgłoszeniowego. Pola oznaczone są obowiązkowe
Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło
Utwórz dossier zgłoszeniowe. Pola oznaczone są obowiązkoweIstnieje już dossier zgłoszeniowe na tym koncie. Zaloguj się za pomocą swojego hasła
Zapomniałeś hasła? Pola oznaczone są obowiązkoweJeżeli do tego adresu zostało przypisane już jakieś dossier zgłoszeniowe, w ciągu kilku chwil otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami, jak zresetować hasło. Sprawdź spam lub niechcianą pocztęSave
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Semaine Européenne