Członkostwo
Kontakt z nami
kalendarz
Activités Jeunes PL

Activités Jeunes PL (6)

sobota, 16 maj 2020 14:27

Prezentacja Zajęć dla Młodych Cykloturystów UECT

Napisane przez

 

Cele Zajęć dla Młodych Cykloturystów UECT (ZMC UECT)

Celem jest stworzenie ram imprezy, która pozwoli na aktywny udział rodzin z dziećmi w wydarzeniach cykloturystycznych UECT ;  Promowanie turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży ;  Umożliwienie młodym rowerzystom poznawania krajów europejskich i nawiązywania przyjacielskich więzi z europejskimi rówieśnikami ;  Uwrażliwienie młodych na piękno i bogactwo środowiska naturalnego oraz na ekologie ; Zachęcenie młodych do odkrywania kultur europejskich i poprzez te działania udział w formowaniu Obywatelstwa europejskiego wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia dla Młodych Cykloturystów UECT

Przewiduje się organizację Zajęć dla Młodych Cykloturystów UECT (ZMC-UECT) podczas Tygodnia Europejskiego UECT (TE-UECT) i w tym samym miejscu. Organizator TE jest również organizatorem ZMC.

 • ZMC odbywają się od godziny 9 do 15 w ciągu 4 dni : poniedziałek, wtorek, środa lub czwartek i piątek.
 • Podczas zajęć, a więc w godzinach od 9 do 15 w dniach zajęć, młodzież i dzieci przebywają pod opieką dyplomowanych opiekunów zatwierdzonych przez UECT. Poza godzinami wymienionymi wcześniej, młodzi uczestnicy pozostają pod wyłączną opieką swych rodziców lub prawnych opiekunów.
 • ZMC są imprezą tworzącą niepodzielna całość. Zgłoszenie jednodniowe jest wiec niemożliwe. Każdy uczestnik jest zapisany na 4 dni zajęć.
 • Zgłoszenia na ZMC dokonuje się za pomocą Karty Zgłoszeniowej na TE
 • Wszyscy uczestnicy ZMC są zgłoszeni za pomocą Kart Zgłoszeniowych, są wiec również uczestnikami Tygodnia Europejskiego UECT. Z tego tytułu korzystają z Ubezpieczenia przewidzianego przez Organizatora dla uczestników TE
 • Uczestnicy ZMC realizują program, którego zarys jest opisany w dokumencie Program ramowy przedstawiony poniżej.
 • ZMC maja program specyficzny (rożny od programu TE), dostosowany do wymogów młodych ludzi i który kładzie akcent na cele zdefiniowane przez UECT i przez osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w życie ZMC.
 • Zajęcia będą miały miejsce w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek. W piątek zostanie zorganizowany wspólny wyjazd dorosłych rowerzystów i dzieci na trasę dnia i wspólny pique-nique.

Serdecznie zapraszamy młodzież i dzieci do wzięcia udziału w Zajęciach. 

Program ramowy ZMC

Grupa

Program

Cel

  Grupa A (7-10lat)

  St. trudności 1, 2

Gry i zabawy na miejscu w drużynach wielojęzycznych, użycie busoli i orientacja w terenie, czytnie łatwej mapy, konkursy sprawnościowe ; krajoznawstwo : skupienie ciekawości dzieci na otoczeniu. Przygotowanie i realizacja projektu wycieczki. Techniki rowerowe, naprawa roweru. Klasyfikacja drużynowa i indywidualna.

Wprowadzenie do turystyki rowerowej, praca nad wrażliwościa dzieci na otoczenie i ekologię ; techniki jazdy na rowerze ;  Przekazanie wartości koleżeństwa, sportowej współpracy, pomocy i poszanowania kultur kolegów

  Gupa B (11-13 lat)

  St. trudności 3, 4

Konkursy sprawnościowe, techniki rowerowe, znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego, orientacja w terenie i czytanie mapy, współparaca w drużynach wielojęzycznych ; turystyka : Samodzielne znalezienie tematu wycieczki, opracowanie i organizacja wyjazdu, wyjazd na trasę. Klasyfikacja drużynowa i indywidualna.

Przygotowanie dzieci do poruszania się po drogach ; wiedza krajoznawcza i użycie jej w przygotowaniu wycieczek ;  Przekazanie wartości koleżeństwa, sportowej współpracy, pomocy i poszanowania kultur kolegów.

  Grupa C (14-17 lat)

  St. trudności 5, 6

Konkursy sprawnosciowe, przypomnienie : znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego, orientacja w terenie i czytanie mapy. Zapoznanie sie z regionem i wybor tras wycieczkowych tematycznych (gastronomia, ciekawi ludzie, historia, architektura..). Organizacja i realizacja wszystkich wycieczek (nie wiecej niz 3), wspolparaca w druzynach wielojezycznych. Klasyfikacja druzynowa i indywidualna.

Wsparcie i towarzyszenie w usamodzielnianiu sie młodzieży. Uwrażliwienie młodzieży na zalety krajobrazu i na ekologię ; Przekazanie wartości koleżeństwa, sportowej współpracy, pomocy i poszanowania kultur kolegów.

 

Kilka zdjęć ze zlotu młodzieży w Aubusson w 2015. Fotograf : B. Rusiewicz

 


sobota, 18 kwiecień 2020 14:26

Stypendium Młodego Podróżnika UECT

Napisane przez

Regulamin Stypendium Młodego Podróżnika UECT

Europejski Związek Turystyki Rowerowej (Union Européenne de Cyclotourisme, UECT) zaprasza Młodych Cykloturystów do udziału w przedsięwzięciu polegającym na połączeniu wyprawy rowerowej z tekstem i obrazem, aby pokazać jak najszerszej publiczności emocje i wspomnienia z rowerowej podróży.

Artykuł 1
Nagroda przyznawana jest wyłącznie cykloturystom zrzeszonym w jednej z federacji członkowskich UECT. Stypendium Młodego Podróżnika finansowane jest z dotacji, których forma i wysokość są corocznie ustalane przez Radę Zarządzającą UECT.

Brane pod uwagę będą jedynie poprawnie złożone zgłoszenia, a nagroda wręczona będzie oficjalnie podczas Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej lub podczas Walnego Zgromadzenia danej federacji. Nagroda pieniężna ufundowana przez UECT przyznana będzie po przyjęciu sprawozdania przez osobę wyznaczoną przez UECT.

Artykuł 2
Uczestnicy i uczestniczki programu Stypendium Młodego Podróżnika w grupach maksymalnie trzyosobowych i w wieku do 25. roku życia do dnia startu zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych na dwa miesiące przed wyruszeniem w przynajmniej trzydniową, w pełni autonomiczną podróż o długości nie krótszej niż 250 km, rowerem zwykłym lub tandemem napędzanym wyłącznie siłą mięśni.
Akceptowane jest towarzystwo opiekuna rowerowego w wieku powyżej 25. roku życia, lecz nie będzie on brany pod uwagę podczas procedury przydzielania stypendium.
Opracowanie trasy pozostawia się uczestnikom i uczestniczkom, należy jednak pamiętać o wykonaniu następujących zadań:
   1) pokonać trasę biegnącą przez przynajmniej jeden europejski kraj inny niż kraj zamieszkania i przejechać na jego terenie dystans o długości minimum 80 km.
   2) lub wziąć przynajmniej raz udział w imprezie Trait d’Union Européen (regulamin dostępny na www.uect.org), zgodnie z punktem 1.
   3) lub dołączyć do miejsca, w którym odbywa się Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej, zgodnie z pkt. 1.
   4) trasy w formie gwiazdy (start zawsze z tego samego punktu, ale w różnych kierunkach) są wykluczone; nie będą brane pod uwagę podróże w okolicy miejsca zamieszkania uczestnika/uczestniczki; dni spędzone na odpoczynku, zwiedzaniu czy też oczekiwaniu na poprawę pogody nie wliczają się do czasu podróży, której czas trwania podlega wydłużeniu o liczbę takich dni. Dofinansowanie UECT obliczone będzie na podstawie liczby dni spędzonych efektywnie na rowerze.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca br. UECT przeanalizuje zgłoszenia i zorganizuje w razie konieczności ewentualne spotkania z uczestnikami i uczestniczkami (w zależności od miejsca ich zamieszkania).
Wyprawy organizowane przez jakąkolwiek organizację turystyki rowerowej nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie aplikacyjne powinno zawierać plan podróży wraz z następującymi elementami:
   1) Formularz rejestracyjny wraz z kopią aktualnej rocznej licencji federacji stowarzyszonej z UECT.
   2) Trasa (wytyczona na mapie lub w formie elektronicznej wraz z kilometrażem).
   3) Cel podróży niezwiązany z jazdą na rowerze oraz opis planu podróży.
   4) Nawiązanie ewentualnego kontaktu z turystami rowerowymi z regionów, przez które wiedzie trasa i powołanie się na UECT.
   5) Przekazanie praw autorskich do zdjęć.
   6) Zatwierdzenie planu podróży przez opiekuna prawnego i przewodniczącego klubu (dla osób poniżej 18. roku życia).
   7) Zatwierdzenie planu podróży przez odpowiednią osobę, wyznaczoną przez Radę Zarządzającą UECT.
   8) Uczestnictwo w rywalizacji o Europejską Odznakę Turystyki Rowerowej (Brevet Européen, regulamin dostępny jest na www.uect.org): książeczka podróży zostanie przekazana po zatwierdzeniu planu podróży przez UECT.
   9) Ubezpieczenia: uczestnik lub uczestnicy wyprawy podlegają ubezpieczeniu związanemu z ich członkostwem w odpowiedniej organizacji: FFBC, FFCT, FPC, FECT, PCUB, NFTU lub ubezpieczeniu osobistemu dla członków PTTK i AFS.

Artykuł 3
Uczestnicy i uczestniczki zobowiązują się do sporządzenia raportu z podróży zawierającego tekst i zdjęcia opisujące podróż.
   1) non-traduit Opis podróży powinien zawierać schemat trasy oraz tabelę z pokonanymi etapami podróży.
   2) Należy wykonać minimum 6 zdjęć ilustrujących podróż. Wykonane podczas podróży fotografie w formie analogowej powinny mieć wymiary 13x18, akceptowane są też oczywiście zdjęcia cyfrowe. Uczestnicy wyprawy powinni być uwiecznieni na różnych zdjęciach.
Przedstawiony raport z podróży powinien być nigdzie dotąd niepublikowany. Każda wcześniejsza publikacja tekstu raportu z wyprawy niezależnie od miejsca publikacji spowoduje odrzucenie zgłoszenia przez UECT.

Artykuł 4
Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 30 września bieżącego roku.

Artykuł 5
UECT zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody gdy stwierdzi, że jakość przedstawionych dokumentów jest niewystarczająca lub są one niezgodne z niniejszym regulaminem. Dokumenty złożone przez laureatów stanowić będą wyłączną własność UECT, które zastrzega sobie prawo do ich publikacji w całości lub w części na swojej stronie internetowej.
Laureatem Stypendium Młodego Podróżnika nie można zostać przez dwa kolejne lata.

Artykuł 6
Dzienna kwota przyznanego stypendium na rok 2022 ustalona zostaje na poziomie

30 euro/osoba/dzień przy wyprawie trwającej maksymalnie 7 dni.

Więcej informacji : msmyk@uect.org [Polish] albo jmmaillard@uect.org [Francuski]

bulletinPL

środa, 13 wrzesień 2017 08:27

Zajęcia Młodych Cykloturystów UECT 2018

Napisane przez
Art Szkolenie Sterma1 1
Art Szkolenie Sterma1 2

 

Z M C   w   Staszowie  

 

ZMC staszow
 

 

 

środa, 13 wrzesień 2017 08:27

Zajęcia Młodych Cykloturystów 2016

Napisane przez
UECT des Jeunes
UECT  Młodych
UECT d. Jugend
UECT Молоді
 Auch 2016

 
Activités des jeunes cyclos
Zajęcia dla młodych rowerzystów
Unterricht für junge Fahrradfahrer
Заняття для юних велосипедистів
środa, 13 wrzesień 2017 08:27

Zajęcia Młodych Cykloturystów 2015

Napisane przez

Zajęcia Młodych Cykloturystów  Courpière - Auvergne en France

Erste Woche für Europas Jugendliche. 

Vom 18. bis 22. August 2015 fand in Courpière auf dem „Gîte des 4 Vents“ der französischen Fahrradförderation (FFCT)die erste „Semaine Européenne pour Jeunes“ statt. Es haben leider nur Jugendliche aus 3 Ländern teilgenommen. Es waren dies :

 • Frankreich   mit 3 Mädchen und 3 Jungen
 • Polen             mit 3 Mädchen   und 2 Jungen
 • Luxemburg   mit 5 Jungen

  Plus d'infos
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Semaine Européenne